Государственное учреждение культуры

 "Донецкая республиканская библиотека для детей им. С.М. Кирова"

 

меню сайта

выставки

продлить книги

Чтобы продлить книги заполните все поля
E-mail:
ФИО, место учебы, класс:
Отдел библиотеки:

Внимание! У нас новый конкурс!

по книжному морю всей семьей, донецкая республиканская библиотека для детей, конкурс семейного творчества

Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса

поиск по сайту

Правила пользования библиотекой

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1.1 Правила користування бібліотекою розроблені у відповідності до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», із змінами і доповненнями і регулюють відносини бібліотеки з користувачами, визначають їхні права та обов’язки відповідно до Конституції України, діючого законодавства України про культуру, нормативних актів Міністерства культури і мистецтв України, Статуту Донецької обласної бібліотеки для дітей ім. С.М. Кірова.

 1.2     Донецька обласна бібліотека для дітей ім. С.М. Кірова (надалі Бібліотека) є головною установою в Донецькій області з питань організації бібліотечно-бібліографічного обслуговування дітей; культурно-просвітницькою, науково-інформаційною і виховною установою, що у взаємодії з іншими бібліотеками області забезпечує максимально повне формування, зберігання та загальнодоступність документально-інформаційних ресурсів.

(Статут Донецької обласної бібліотеки для дітей ім. С. М. Кірова).

 1.3   Бібліотека підпорядкована управлінню культури і туризму  Донецької обласної державної адміністрації.

(Статут ДОБ для дітей ім. С.М. Кірова).

 1.4  Бібліотека є некомерційною організацією і фінансується з коштів обласного бюджету.

(Статут ДОБ для дітей ім. С.М. Кірова).

 1.5    Фонд бібліотеки є державною власністю, знаходиться під охороною держави і надається у тимчасове користування дітям і підліткам, їхнім батькам, організаторам дитячого читання.

 

II. ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ БІБЛІОТЕКИ.

 2.1     Юні громадяни України, а також фізичні і юридичні особи, які мають професійне відношення до проблем дитячого читання, незалежно від статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань,  місця проживання, мають право на бібліотечне обслуговування. Формами бібліотечного обслуговування можуть бути: абонемент, читальний зал, позастаціонарне обслуговування, МБА, дистанційне обслуговування засобами телекомунікації.

(ЗУ, Р.VII. ст. 21).

 2.2   Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами на бібліотечне обслуговування, що й громадяни України.

(ЗУ, Р.VII. ст. 21).

2.3    Основні користувачі Бібліотеки:

-             неповнолітні громадяни (дошкільники та учні 1-9 класів);

-             їхні батьки, опікуни;

-         фізичні та юридичні особи, які професійно займаються проблемами дитячої літератури і дитячого читання.

(Статут ДОБ для дітей ім. С.М. Кірова).

 2.4    Діти, які не можуть відвідувати бібліотеку через фізичні вади, мають право отримувати книги із фонду бібліотеки через позастаціонарні форми обслуговування.

 2.5  Ці категорії користуються абонементами і читальними залами Бібліотеки безкоштовно.

 2.6   Учні 10-11 класів, студенти середніх спеціальних і вищих навчальних закладів, та громадяни які не мають реєстрації у м. Донецьку, можуть безкоштовно користуватися читальними залами при наявності паспорту або документу, що засвідчує особу.

 2.7     Доступ до   документів   та   надання   бібліотечних   послуг
користувачам  бібліотек  здійснюються  з  додержанням  вимог  щодо
забезпечення зберігання фондів  бібліотек,  а  також  відповідно  до  Статуту Бібліотеки, Правил користування Бібліотекою.

(ЗУ, Р.VII. ст.22).

 2.8    Користувачі мають право:

-     безоплатно отримувати інформацію про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат Бібліотеки;

-   безоплатно отримувати консультаційну допомогу в процесі пошуку та вибору джерел інформації;

-    безоплатно отримувати у тимчасове користування документи із фондів Бібліотеки;

-     отримувати документи або їх копії через міжбібліотечний абонемент;

-    користуватися іншими видами послуг, у тому числі на платній основі;

-     брати участь у роботі бібліотечних рад.

(ЗУ, Р.VII. ст.22).

 2.9     Користувачі також мають право:

-      брати участь в усіх заходах, які проводить Бібліотека;

-      висловлювати свою думку про діяльність Бібліотеки і окремих працівників;

-   вносити пропозиції щодо покращення роботи Бібліотеки, вдосконалення її структури;

-   оскаржувати в суді дії посадових осіб Бібліотеки в разі обмежування ними прав користувачів.  

 

 III. ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ БІБЛІОТЕКИ.

 3.1   Користувачі зобов’язані дотримуватись Правил користування Бібліотекою.

(ЗУ, Р.VII ст.23).

 3.2      Користувачі, які нанесли збитки Бібліотеці, повинні компенсувати їх таким чином:

-    при втраті або пошкодженні документа з фонду Бібліотеки замінити його відповідно аналогічним чи документом, визнаним Бібліотекою рівноцінним;

-    при неможливості заміни – відшкодувати ринкову вартість; розмір відшкодування визначається Бібліотекою як 10-кратний розмір індексованої вартості;  

-  за загублені книги та інші матеріали з фонду Бібліотеки або нанесення їм невідшкодованого збитку неповнолітніми користувачами відповідальність несуть їхні батьки, опікуни, навчальні і виховні заклади чи установи, під наглядом яких вони перебувають.

 3.3  Документи, одержані з фондів Бібліотеки, користувач повинен повертати в установлені терміни. У разі порушення термінів користування документами сплачується пеня за кожний прострочений день. Розмір пені визначається Бібліотекою.

 3.4   Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених Бібліотекою баз даних, інших об'єктів інтелектуальної власності згідно із законодавством.

 3.5  За порушення правил користування Бібліотекою користувачі позбавляються права користування Бібліотекою строком на 1 місяць; при систематичному порушенні (до 3-х разів) – на 3 місяці і далі – повне позбавлення права користування Бібліотекою.

 3.6    Користувачі зобов’язані:

-   дбайливо ставитися до творів друку та інших матеріалів, одержаних з фонду Бібліотеки; проявляти постійне піклування про їх збереження: не робити в них жодних позначок, не виривати і не згинати сторінки, не виносити їх з приміщення Бібліотеки і відділів, якщо документи не оформлено бібліотекарем, повертати їх у визначені строки;

-   розписатися за кожний одержаний документ в читацькому формулярі (крім дошкільників та учнів 1-4 кл.); (Рішення Ради при директорові, протокол № 1 від 27.01.2003);

-   при одержанні книг, аудіовідеодокументів, періодичних видань пильно їх переглянути і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку; відповідальність за дефекти, виявлені при поверненні видань, несе користувач;

-    не порушувати порядок розстановки книг у відділах з відкритим доступом до них; не виймати картки з каталогів і картотек;

-      дбайливо ставитися до майна Бібліотеки;

-    при відвідуванні Бібліотеки користувачі повинні залишати верхній одяг, сумки, портфелі, пакети у гардеробі Бібліотеки;

-   одержувати контрольний талон, який повинні повертати контролеру при виході з Бібліотеки;

-    дотримуватися тиші і виконувати правила поведінки в приміщенні Бібліотеки;

-   особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до Бібліотеки не допускаються;

-      палити в Бібліотеці сурово забороняється.

 

IV. ПРАВА БІБЛІОТЕКИ.

 4.1    Бібліотека має право:

-   планувати діяльність, визначати основні напрямки розвитку відповідно до мети своєї діяльності;

-   встановлювати перелік платних послуг;

-    встановлювати пільги для окремих категорій користувачів Бібліотеки;

-   визначати розмір компенсації шкоди, заподіяної користувачами Бібліотеки, у тому числі пені за порушення термінів користування документами;

-  визначати умови використання бібліотечних фондів на основі договорів з юридичними та фізичними особами;

-  вилучати та реалізувати документи зі своїх фондів відповідно до нормативно - правових актів;

-   брати участь у реалізації державних і регіональних програм у межах своєї компетенції та програм розвитку бібліотечної справи;

-   Бібліотека має право на захист створених нею баз даних, інших
об'єктів   інтелектуальної   власності   Бібліотеки   згідно    із
законодавством.  

(ЗУ, Р.VI, ст. 20; Статут ДОБ для дітей ім. С.М. Кірова).

 

V. ОБОВЯЗКИ БІБЛІОТЕКИ З ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ.

 5.1   Бібліотека зобов’язана:

-     ознайомити користувача з «Правилами користування Бібліотекою»;

-      інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає Бібліотека;

-    сприяти формуванню у користувачів потреби в читанні; в інформації, користуванні бібліотеками;

-     сприяти підвищенню культури читання;

-     забезпечувати можливість користуватися фондом;

-    вивчати і якомога повніше задовольняти попит користувачів;

-    ураховувати читацькі запити при формуванні фонду, проведенні масових заходів;

-   враховувати і задовольняти за бажанням користувачів потреби в створенні при Бібліотеці клубів та гуртків за інтересами;

-    систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до Бібліотеки виданих користувачам документів;

-   не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їх згоди;

-    дбати про культуру обслуговування користувачів;

-   створювати читацьку раду;

-   звітувати перед громадськістю та користувачами Бібліотеки.

(ЗУ, Р.VI. ст. 19; Статут ДОБ для дітей ім. С.М. Кірова)

 

VI. ПОРЯДОК ЗАПИСУ КОРИСТУВАЧІВ В БІБЛІОТЕКУ.

 6.1    Запис дітей-дошкільників і учнів 1-9 класів проводиться на підставі паспорту одного із батьків або осіб, під чиїм наглядом вони знаходяться, та фотокартки дитини для оформлення читацького формуляру.

 6.2   Щорічно з 1 січня до 15 лютого здійснюється перереєстрація користувачів при наявності паспорту одного із батьків або опікунів і, в разі потреби, фотокартки дитини.

 6.3   Користувач, який записується до Бібліотеки, повинен ознайомитися з правилами користування Бібліотекою і підтвердити зобов’язання про їх виконання своїм підписом в читацькому формулярі; за дошкільників, учнів 1-4 класів розписуються їхні батьки або особи, під наглядом яких діти знаходяться.

 6.4    При зміні домашньої адреси, телефону, міста роботи батьків, прізвища або інших особистих даних користувач повинен у місячний термін повідомити про це Бібліотеку.

 

VII. ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ АБОНЕМЕНТАМИ.

 7.1  Абонемент — форма індивідуального обслуговування, здійснює видачу користувачеві документів для використання поза Бібліотекою на певний термін і за певних умов.

7.2     Користувач має право брати книги додому терміном до 30 днів       (1 місяць), а книги підвищеного попиту і на допомогу шкільній програмі – на 15 днів. Кількість виданих документів – не більше 5.

 7.3   Термін користування може бути продовжений ще на 15 днів (але не більше), якщо на книги не має попиту.

 7.4    Для продовження терміну користування користувач повинен пред’явити видання бібліотекарю; при наявності поважних причин — має право продовжити строк користування книгами по телефону;

 7.5     За кожний одержаний на абонементі документ користувач, починаючи з 5-го класу, розписується в читацькому формулярі.

 7.6   Дошкільники та учні 1-4 класів за одержані книги не розписуються (Рішення Ради при директорові, протокол № 1 від 27.01.2003); батьки або опікуни, які прийшли у бібліотеку з дошкільниками та учнями 1-4 класів, розписуються за одержані книги та інші матеріали.

 7.7     Користувач має право виносити документи з абонементів за межі Бібліотеки, якщо вони записані у читацькому формулярі і зроблена позначка на контрольному талоні.

 7.8     Повернення документів засвідчується підписом бібліотекаря.

 

VIII. ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ЧИТАЛЬНИМИ ЗАЛАМИ.

 8.1  Читальний зал — структурний підрозділ Бібліотеки з приміщенням для читання, надає можливість користування документами в межах Бібліотеки.

 8.2   Основні користувачі обслуговуються на підставі читацьких формулярів, інші — на підставі паспорта або документа, що засвідчує особу.

 8.3      Кількість книг, газет, журналів та інших документів, що видаються для роботи в читальному залі, не обмежується.

 8.4    Рідкісними та цінними виданнями, єдиними примірниками довідкових видань читачі користуються тільки в читальному залі.

 8.5  Документи підвищеного попиту надаються користувачам додому при умові визначення розміру коштів, що передаються користувачами бібліотеці як забезпечення виконання ними зобов’язань щодо повернення одержаних у бібліотеці документів. За дітей кошти вносять батьки або особи, під наглядом яких перебувають діти. Якщо одержані у такий спосіб документи не повертаються користувачами в зазначений термін і дії щодо їх повернення не мають результату, то кошти зараховуються на поточний рахунок бібліотеки і використовуються на придбання чи оправлення бібліотечних документів.

 8.6    Працівники бібліотеки отримують для роботи періодичні видання (газети і журнали) із читального залу терміном до 3 і 7 днів відповідно.

 

IX. РЕЖИМ РОБОТИ БІБЛІОТЕКИ.

 Визначається адміністрацією Бібліотеки за погодженням з управлінням культури і туризму Донецької обласної державної адміністрації. Затверджується директором Бібліотеки.

Бібліотека обслуговує читачів:

щоденно — з 9.00 до 17.00

вихідний день — субота,

на період літніх канікул:

обслуговування читачів здійснюється з 9.00 до 18.00,

вихідні дні — субота, неділя.

Останній четвер місяця — санітарний день. В цей день користувачі не обслуговуються.

 

                                        Розглянуто на засіданні Ради при директорові

                                                             10      листопада     2009 р.  

 

II. ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ БІБЛІОТЕКИ.

 2.1 Юні громадяни України, а також фізичні і юридичні особи, які мають професійне відношення до проблем дитячого читання, незалежно від статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань,  місця проживання, мають право на бібліотечне обслуговування. Формами бібліотечного обслуговування можуть бути: абонемент, читальний зал, позастаціонарне обслуговування, МБА, дистанційне обслуговування засобами телекомунікації.

(ЗУ, Р.VII. ст. 21).

2.2 Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами на бібліотечне обслуговування, що й громадяни України.

(ЗУ, Р.VII. ст. 21).

2.3 Основні користувачі Бібліотеки:

 • неповнолітні громадяни (дошкільники та учні 1-9 класів);
 • їхні батьки, опікуни;
 • фізичні та юридичні особи, які професійно займаються проблемами дитячої літератури і дитячого читання.

(Статут ДОБ для дітей ім. С.М. Кірова).

2.4 Діти, які не можуть відвідувати бібліотеку через фізичні вади, мають право отримувати книги із фонду бібліотеки через позастаціонарні форми обслуговування.

2.5 Ці категорії користуються абонементами і читальними залами Бібліотеки безкоштовно.

2.6 Учні 10-11 класів, студенти середніх спеціальних і вищих навчальних закладів, та громадяни які не мають реєстрації у м. Донецьку, можуть безкоштовно користуватися читальними залами при наявності паспорту або документу, що засвідчує особу.

2.7 Доступ до   документів   та   надання   бібліотечних   послуг користувачам  бібліотек  здійснюються  з  додержанням  вимог  щодо забезпечення зберігання фондів  бібліотек,  а  також  відповідно  до  Статуту Бібліотеки, Правил користування Бібліотекою.

(ЗУ, Р.VII. ст.22).

2.8 Користувачі мають право:

 • безоплатно отримувати інформацію про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат Бібліотеки;
 • безоплатно отримувати консультаційну допомогу в процесі пошуку та вибору джерел інформації;
 • безоплатно отримувати у тимчасове користування документи із фондів Бібліотеки;
 • отримувати документи або їх копії через міжбібліотечний абонемент;
 • користуватися іншими видами послуг, у тому числі на платній основі;
 • брати участь у роботі бібліотечних рад.
 •                     (ЗУ, Р.VII. ст.22).


2.9 Користувачі також мають право:

 • брати участь в усіх заходах, які проводить Бібліотека;
 • висловлювати свою думку про діяльність Бібліотеки і окремих працівників;
 • вносити пропозиції щодо покращення роботи Бібліотеки, вдосконалення її структури;
 • оскаржувати в суді дії посадових осіб Бібліотеки в разі обмежування ними прав користувачів.  

III. ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ БІБЛІОТЕКИ.

 3.1 Користувачі зобов’язані дотримуватись Правил користування Бібліотекою.

(ЗУ, Р.VII ст.23).

3.2 Користувачі, які нанесли збитки Бібліотеці, повинні компенсувати їх таким чином:

 • при втраті або пошкодженні документа з фонду Бібліотеки замінити його відповідно аналогічним чи документом, визнаним Бібліотекою рівноцінним;
 • при неможливості заміни – відшкодувати ринкову вартість; розмір відшкодування визначається Бібліотекою як 10-кратний розмір індексованої вартості;  
 • за загублені книги та інші матеріали з фонду Бібліотеки або нанесення їм невідшкодованого збитку неповнолітніми користувачами відповідальність несуть їхні батьки, опікуни, навчальні і виховні заклади чи установи, під наглядом яких вони перебувають.

3.3  Документи, одержані з фондів Бібліотеки, користувач повинен повертати в установлені терміни. У разі порушення термінів користування документами сплачується пеня за кожний прострочений день. Розмір пені визначається Бібліотекою.

  3.4 Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених Бібліотекою баз даних, інших об'єктів інтелектуальної власності згідно із законодавством.

3.5 За порушення правил користування Бібліотекою користувачі позбавляються права користування Бібліотекою строком на 1 місяць; при систематичному порушенні (до 3-х разів) – на 3 місяці і далі – повне позбавлення права користування Бібліотекою.

3.6 Користувачі зобов’язані:

 • дбайливо ставитися до творів друку та інших матеріалів, одержаних з фонду Бібліотеки; проявляти постійне піклування про їх збереження: не робити в них жодних позначок, не виривати і не згинати сторінки, не виносити їх з приміщення Бібліотеки і відділів, якщо документи не оформлено бібліотекарем, повертати їх у визначені строки;

 • розписатися за кожний одержаний документ в читацькому формулярі (крім дошкільників та учнів 1-4 кл.); (Рішення Ради при директорові, протокол № 1 від 27.01.2003);

 • при одержанні книг, аудіовідеодокументів, періодичних видань пильно їх переглянути і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку; відповідальність за дефекти, виявлені при поверненні видань, несе користувач;

 • не порушувати порядок розстановки книг у відділах з відкритим доступом до них; не виймати картки з каталогів і картотек;

 • дбайливо ставитися до майна Бібліотеки;

 • при відвідуванні Бібліотеки користувачі повинні залишати верхній одяг, сумки, портфелі, пакети у гардеробі Бібліотеки;

 • одержувати контрольний талон, який повинні повертати контролеру при виході з Бібліотеки;

 • дотримуватися тиші і виконувати правила поведінки в приміщенні Бібліотеки;

 • особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до Бібліотеки не допускаються;

 • палити в Бібліотеці суворо забороняється.

 

IV. ПРАВА БІБЛІОТЕКИ.

4.1 Бібліотека має право:

 • планувати діяльність, визначати основні напрямки розвитку відповідно до мети своєї діяльності;
 • встановлювати перелік платних послуг;
 • встановлювати пільги для окремих категорій користувачів Бібліотеки;
 • визначати розмір компенсації шкоди, заподіяної користувачами Бібліотеки, у тому числі пені за порушення термінів користування документами;
 • визначати умови використання бібліотечних фондів на основі договорів з юридичними та фізичними особами;
 • вилучати та реалізувати документи зі своїх фондів відповідно до нормативно - правових актів;
 • брати участь у реалізації державних і регіональних програм у межах своєї компетенції та програм розвитку бібліотечної справи;
 • Бібліотека має право на захист створених нею баз даних, інших об’єктів   інтелектуальної   власності   Бібліотеки   згідно    із законодавством.  

(ЗУ, Р.VI, ст. 20; Статут ДОБ для дітей ім. С.М. Кірова).

 

V. ОБОВ’ЯЗКИ БІБЛІОТЕКИ З ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ.

5.1 Бібліотека зобов’язана:

 • ознайомити  користувача  з  «Правилами  користування Бібліотекою»;
 • інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає Бібліотека;
 • сприяти формуванню у користувачів потреби в читанні; в інформації, користуванні бібліотеками;
 • сприяти підвищенню культури читання;
 • забезпечувати можливість користуватися фондом;
 • вивчати і якомога повніше задовольняти попит користувачів;
 • ураховувати читацькі запити при формуванні фонду, проведенні масових заходів;
 • враховувати і задовольняти за бажанням користувачів потреби в створенні при Бібліотеці клубів та гуртків за інтересами;
 • систематично  здійснювати  контроль  за  своєчасним  поверненням до Бібліотеки виданих користувачам документів;
 • не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їх згоди;
 • дбати про культуру обслуговування користувачів;
 • створювати читацьку раду;
 • звітувати перед громадськістю та користувачами Бібліотеки.

(ЗУ, Р.VI. ст. 19; Статут ДОБ для дітей ім. С.М. Кірова)

 

VI. ПОРЯДОК ЗАПИСУ КОРИСТУВАЧІВ В БІБЛІОТЕКУ.

6.1 Запис дітей-дошкільників і учнів 1-9 класів проводиться на підставі паспорту одного із батьків або осіб, під чиїм наглядом вони знаходяться, та фотокартки дитини для оформлення читацького формуляру.

6.2 Щорічно з 1 січня до 15 лютого здійснюється перереєстрація користувачів при наявності паспорту одного із батьків або опікунів і, в разі потреби, фотокартки дитини.

6.3 Користувач, який записується до Бібліотеки, повинен ознайомитися з правилами користування Бібліотекою і підтвердити зобов’язання про їх виконання своїм підписом в читацькому формулярі; за дошкільників, учнів 1-4 класів розписуються їхні батьки або особи, під наглядом яких діти знаходяться.

6.4 При зміні домашньої адреси, телефону, міста роботи батьків, прізвища або інших особистих даних користувач повинен у місячний термін повідомити про це Бібліотеку.

 

VII. ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ АБОНЕМЕНТАМИ.

7.1 Абонемент — форма індивідуального обслуговування, здійснює видачу користувачеві документів для використання поза Бібліотекою на певний термін і за певних умов.

7.2 Користувач  має  право  брати  книги  додому  терміном до 30 днів (1 місяць), а книги підвищеного попиту і на допомогу шкільній програмі – на 15 днів. Кількість виданих документів – не більше 5.

7.3 Термін користування може бути продовжений ще на 15 днів (але не більше), якщо на книги не має попиту.

7.4 Для продовження терміну користування користувач повинен пред’явити видання бібліотекарю; при наявності поважних причин — має право продовжити строк користування книгами по телефону;

 7.5 За кожний одержаний на абонементі документ користувач, починаючи з 5-го класу, розписується в читацькому формулярі.

 7.6 Дошкільники та учні 1-4 класів за одержані книги не розписуються (Рішення Ради при директорові, протокол № 1 від 27.01.2003); батьки або опікуни, які прийшли у бібліотеку з дошкільниками та учнями 1-4 класів, розписуються за одержані книги та інші матеріали.

7.7 Користувач має право виносити документи з абонементів за межі Бібліотеки, якщо вони записані у читацькому формулярі і зроблена позначка на контрольному талоні.

7.8Повернення документів засвідчується підписом бібліотекаря.

 

 VIII. ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ЧИТАЛЬНИМИ ЗАЛАМИ.

8.1 Читальний зал  — структурний підрозділ Бібліотеки з приміщенням для читання, надає можливість користування документами в межах Бібліотеки.

8.2 Основні користувачі обслуговуються на підставі читацьких формулярів, інші — на підставі паспорта або документа, що засвідчує особу.

8.3 Кількість книг, газет, журналів та інших документів, що видаються для роботи в читальному залі, не обмежується.

8.4 Рідкісними та цінними виданнями, єдиними примірниками довідкових видань читачі користуються тільки в читальному залі.

8.5 Документи підвищеного попиту надаються користувачам додому при умові визначення розміру коштів, що передаються користувачами бібліотеці як забезпечення виконання ними зобов’язань щодо повернення одержаних у бібліотеці документів. За дітей кошти вносять батьки або особи, під наглядом яких перебувають діти. Якщо одержані у такий спосіб документи не повертаються користувачами в зазначений термін і дії щодо їх повернення не мають результату, то кошти зараховуються на поточний рахунок бібліотеки і використовуються на придбання чи оправлення бібліотечних документів.

8.6 Працівники бібліотеки отримують для роботи періодичні видання (газети і журнали) із читального залу терміном до 3 і 7 днів відповідно.

 

IX. РЕЖИМ РОБОТИ БІБЛІОТЕКИ.

Визначається адміністрацією Бібліотеки за погодженням з управлінням культури і туризму Донецької обласної державної адміністрації. Затверджується директором Бібліотеки.

Бібліотека обслуговує читачів:

щоденно — з 09.00 до 17.00

вихідний день — субота.

Останній четвер місяця — санітарний день. В цей день користувачі не обслуговуються.

                                                     

                                                   Розглянуто на засіданні Ради при директорові

                                                                           02     січня     2013 р.

Вам понравилось? Поделитесь статьей в социальных сетях!

Добавить комментарий

регистрация, отзывы

счетчики


Яндекс.Метрика

Вопрос библиотекарю

Уважаемые читатели! Заполнив форму, Вы можете задать любой вопрос нашим библиотекарям
E-mail:
ФИО, место учебы, класс:
Вопрос: